Wednesday, March 10, 2021

Massacre of unarmed young Tigrayans in Tigray by Ethiopian forces


አምባሳደሩ ያወጡት ምስጢር፤ የፀጥታው ም/ቤትና ኢትዮጵያ፣ "የዳገት ሩጫው" ዲፕሎማሲ| ETHIO FORUM

 

NEWS 03-09-2021 ንህዝብና ድምፂ ንኹኖ (Source: Tigrai Media House)

 

The Massacre in Axum (Source: Amnesty International)

 

"ብ/ጀነራል ሃ/ስላሴ ግርማይ (ወዲ እምበይተይ) ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ንTMH ካብ ዝተዛረቦ:-

 "ብ/ጀነራል ሃ/ስላሴ ግርማይ (ወዲ እምበይተይ) ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ንTMH ካብ ዝተዛረቦ:-

====================
ብ The Tigray Intercept
- ትግራይ ከምቲ ብዝፍለጥ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ጥፍኣት ክነብሩ ዝደልዩ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ወረርቲ ሓይልታት ወራር ከፊቶም ኣለው : ህዝቢ ትግራይ ድማ ንህልውንኡ ክብል ቀትርን ለይትን ነዞም ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ንምድምሳስ ዓጢቑ ኣብ ምምካት ይርከብ ኣሎ:: ትግራይ ናይ ዓውዲ መኸተ ማእኸል ኮይና : ንፀላእቲ ረመፅ ኮይና እናበልዐቶም እያ ትርከብ ዘላ::
- ህዝባዊ መትከል የብሎምን : ኩሉጊዜ እዩ ዝገላበጥ እቲ መልሓሶም : ኣጥፊእናዮም ኢና ወዲእናዮም ኢና ይብሉ ነይሮም : ሐዚ ድማ ተገልቢጦም ብናይ ባዕሎም ኣንደበት ሓመዶም ነጊፎም ተላዒሎም ኣለው እዮም ዝብሉና ዘለው:: (ንኣብይን ተልእኣኽቱን)
- ንሳቶም ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን (ናይ ሻዕብያ : ሶማልያ : ኣምሓራ : ብልፅግና) ናብ 60ን ካብኡ ንላዕሊ ክፍለ ጦራት ብኹሉ ኣንፈታት እዮም ውሕጅ ኣፍሲሶምሉ ነይሮም:: እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ጭንቀት ኣትዮም እዮም : ከመይ ኢሉ ንዝብል ንባዕሎም ይግለፀሎም እዩ ዘሎ::
- ሰራዊት ትግራይ ድማ ካብ ዝኾነ ጊዜ ንላዕሊ ተጠናኺሩ ንዕኣቶም ንምድምሳስ ዘኽእል ሙሉእ ቁመና ሒዙ ይርከብ ኣሎ እዩ:: ህዝቢ ትግራይ እውን ብዝገበሮ መሪር ቃልሲ ደቁ ኣሰሊፉ : ደቁ ሰልጢኖም ዓጢቖም ሙሉእ ቁመና ሒዞም ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ነዞም ወረርቲ ሓይልታት እዚኦም ንምጭፍላቕ ዘኽእሎም ሙሉእ ቁመና ሒዞም እዮም ዝርከቡ ዘለው::
- ናይ መውዳእታ ማለት ኣብ ትግራይ ዘለው ዝቕበሩላ : ዝተረፉ እንተልዮም ድማ ንትግራይ ምልስ ኢሎም ገፆም ዘይርእዮላ ኩነታት ምፍጣር እያ:: ትግራይ ካብዚኦም ሓራ ምውፃእ ማለት እያ::
.
ደቡባዊ ግንባር ብዝምልከት
- ፀላእትና ብኹሉ ኣንፈት ሓይሎም ኣሰሊፎም ኣብኡ ንዘሎ ሓይልና ናይ ምቕባር መደብ ሒዞም ተንቀሳቒሶም ነይሮም : ግን ኩሉ ጊዜ ይጅምርዎ እምበር ናይ ምፍፃም ብቕዓትን ዓቕምን የብሎምን::
- በቢ ዝመፅዎ ኣንፈት እናተመከቱ ገሊኡ ንዓፋር ገፅ ዝሃድመሉ ዝበታተነሉ : ገሊኡ ድማ ዝኸድዐሉ : ገሊኡ ኣብዘዘለዎ ጠጠው ዝበለሉ : ገሊኡ ድማ ንድሕሪት እናተመለሰ ዕጥይጥይ እዩ ዝብለሉ:: ነቲ ዘጥቕዐ ሓይሊ : ብጣዕሚ ከቢድ ፀረ መጥቃዕቲ እዮ ዝፍፀሞ ዘሎ::
ቁመና ሰራዊት ትግራይ ብዝምልከት
- በቲ ናይ ውግእ ኣካይዳ ኣብ ኩሉ ቦታ ንዝተበተነ ሓይሊ ፀላኢ ናብ ኩሉ እኹል ሓይሊ ኣይትምድበሉን:: ኣፍቲ ዝተመረፀ ዋና ናይ ፀላኢ ሓይሊ : ዋና ሓይልኻ ኣረባሪብካ ንዕኡ ሰይርካ ብምድምሳስ : እቲ ኻሊእ ክናጋዕን ናብ ምድምሳስ ክጋለፅ ምግባርን እዩ::
- ስለዚ ናብ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከምቲ ፀላእቲ ሓይሎም ዘጥለቕልቕሉ ዘለው : ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሓይልና ክነጠቕለቕልቕ ዘግብር ኣካይዳ ኣይንኽተልን:: ከም ወታደራዊ ወፍሪ እውን ዝምረፅ ኣይኮነን:: ዘለካ ሓይሊ ብቑጠባ ብምጥቃም ኣፍቲ ዝመረፅካዮ ቦታ : ኣብ ዝመረፅካዮ ጊዜ እቲ ዝለዓለ ሓይልኻ ኣረባሪብካ ነቲ ዝልዓለ ሓይሊ ብምድምሳስ ንኻልኦት ንድምሰሳ ክቃልዑ ምግባር ስለዝኾነ : ህዝቢ ትግራይ ክርድኦ ይግባእ ኣወፋፍራና ከምኡ እውን ምንቕስቓሳትና:: ፀላእትና እውን እዚ ኣፀቢቖም እዮም ዝፈልጥዎ : ሓደ ናብ ጭንቂ ዘእትዎም ዘሎ እውን እዚ እዩ::
- መሬት ትግራይ ብሰራዊት ትግራይ ክትሽፈን እያ ማለት ኣይኮነን:: እቲ ዋና ነገር : ዋና ወቓዒ ሓይሊ ኣለዋ ሐዚ ትግራይ::
ምሩኻት ብዝምልከት
- ኣፍቲ መጀመርያ ከባቢ እቲ ወራር ክጅመር እንተሎ እቶም ዝተማረኹ ወትሃደራት : ኣንበጣ ስለዝሎ ኣንበጣ ክተጥፍኡ ተባሂልኩም ኢና ከካብ ወፍርና ተኣኪብና እዮም ዝብሉ : ኣብዚ ምስመፃና እቲ ዝተነገረናን ኮይኑ ዝረኸብናዮን በበይኑ እዩ ይብሉ::
- እቲ ኻልኣይ ነገር : ሕግን ስርዓትን ክተኽብሩ ኢኹም መፂእኹም : ዝተወሰኑ ዝሸፈቱ ኣለው ነዚኦም ኣሪኹም ክተምፅኡ ኢኹም ተባሂልና ዝብሉ እውን ኣለው:: ኣብዚ መፂእና እንተርኣናዮ ግን ውሑዳት ዝሸፈቱ ጉጅለታት ዘይኮኑስ : ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፅክዎ መንግስቲ እየ ክመሓደር : ንስኹም ዝመረፅኩምልናን ዝወከልኩምናል ኣይኮናን ንቕበል ዝብል ኩሉ ከም ሓደ ድምፂ ወያነ እዩ ኾይኑ ዘሎ : ስለዚ ንምንታይ ኢና ንወግእ ዝብል ሕቶታት እንተልዐልና እውን ቀፅሉ ኢና ንብሃል : ምስ ፀላኢ ንምንታይ ንወግእ ኣለና እንተበልና ኣይምልከተኩምን ናይ መንግስቲ ጉዳይ እዩ እናተብሃልና በቢኸባቢኡ ንፅረፍ ንእሰር : ክንደይ ስቃይ ይበፅሐና እዮም ዝብሉ::
ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ብዝምልከት
- ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ዝሞቱ ኣለው : ናይ PP ምሩኻት እውን ኣለው:: ናይ ሻዕብያ እቲ ሰራዊት ናይ ምውፃእ ድሌት ኣለዎ : እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ድማ ኣብ ትግራይ ምፅናሕ ከም ናይ ሃፍቲ መአከቢ መንገዲ ገይሮም ይወስድዎ ኣለው:: ካብ ክፍለጦር ንላዕሊ ዘለው መራሕቲ ናይ ምውፃእ ድሌት የለን:: ኣብ ትግራይ ኮይንካ : ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ሃፍትን ኣጥፊእኻ : ትግራይ ካብ ትግራይ ብፂሒትካ መሬት ቆሪስካ ናይ ምውሳድ ሕልሞምን : ናይ ገዛእቲ ኤርትራውያን ህልውንኦም ዝውሰን : ስልጣኖም ዝሰፍሕ : ሃፍቶም ዝዓቢ ትግራይን ተጋሩን ኣጥፊእኻ በቲንካ ስለዝኾነ ስትራተጂኦም ናይ ምውፃእ ሕልሞም ዓብይ ኣይኮነን::
- ስለዚ እዚኣቶም ኣፍታ ዝኣተውዋ ክቕበሩ ገይርካ ተዘይኮይኑ : እዚኦም ብናይ ባዕሎም ድሌት ትግራይ ለቓቖም ክወፅኡ እዮም ዝብል እምነት የብለይን:: እዚ ናይ ሰራዊት ትግራይ ገምጋም ኣይኮነን : ናይ ከባቢየይ ትዕዝብቲን ካብኡ ተበጊሰ ዝበፅሖ ዘለኹ መደምደምታ እዩ::
ኣብ ህዝብና ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ብዝምልከት
- 3 ዓይነት ግፍዒ እዩ ዝፍፀም ዘሎ:: እቲ ሓደ ካብ ወዲ 7 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘሎ ብናይ ወያነ ኣተሓሳስባ ዝተጠመቐ ስለዝኾነ ክዉገድ ዘለዎ እዮም ዝብልዎ:: እቲ ካልኣይ ኣብ ንብረቱ እዩ : ፈርኔሎን መሽረፈትን ዘይቀረየ ንዓዶም የጏዕዝዎ ኣለው:: እቲ ሳልሳይ ድማ ሃፍቲ ናይ ምድምሳስ ስራሕ እዩ::
ደጀንና ብዝምልከት
- ኣብ ፅቡቕ ወታደራዊ ቁመና ንርከበሉ ምኽንያት ናይቲ ደጀን ውፅኢት እዩ:: እቲ ደጀን ደቁ ይሰድድ ኣሎ : ይዕለሙ ኣለው : ይስልጥኑ ኣለው : ይዕጠቑ ኣለው : ሓሪኖም ንመኸተ ተዳልዮም ኣለው : ኣጠቓላሊ መምርሒ ይፅበዩ ኣለው:: እዚ ናይቲ ደጀን ውፅኢት እዩ:: ነዚ ኹሉ ሓይሊ ብኢኮነሚ : ቀለቡ : ኽዳኑ እቲ ደጀን እዩ ዝኽእሎ ዘሎ:: እቲ ገጠርን እቲ ከተማን ተኣሳሲሩ እዩ::
- ስለዚ እቲ ደጀን ልዑል እዩ : ውዑይ እዩ:: ክንዲ ዝደለናዮን ዝጠለብናዮን የቕርበልና ኣሎ:: ህዝባዊ ኩናት ስለዝኾነ : እቲ ህዝቢ ድማ ንህልውንኡ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ምስ ሰራዊቱ ተኣሳሲሩ ተሰሊፉ ዘሎ:: ነዚ ድማ እዩ ህዝባዊ ኩናት ዘብለና ዘሎ:: ሰራዊትና እውን ከይተሸገረ ናብ ዝልዓለ ውዳበ ክበፅሕ ገይርዎ ዘሎ ናይቲ ደጀን ምጥንኻርን ነኒባዕሉ ምትእስሳርን እዩ::
ባንዳታት ብዝምልከት
- ናይ ፀላእቲ ድሌት ስለንፈልጥ ክንሳኽዕ ስለዘይብልና ስጉምቲ ኣየስፋሕናዮን:: ሕድሕድ ዝበደለ እናእተና እንተጥፊእናዮ ተመሊሱ ፀላኢ ዝደልዮ ዘሎ መደብ እዩ ዝዕወት ዘሎ::
- እዞም ባንዳታት ሎሚ እንተደንቆሩ ፅባሕ ክነቕሑ እዮም ብዝብል እዩ ትዕግስቲ ዝግበረሎም ዘሎ : እምበር ኩሉ ኣብ ጥቕኡ : ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ከባቢ እኹል ሓይሊ ኣሎ:: ካብ ሓውዜን : ዓድግራት ስጉምቲ ክምሃሩ ይግባእ:: ሓደ ክምለሱ እዮም : ካልኣይ ድማ ናይ ፀላኢ መደብ ከይሳኻዕ ከይንተሓባበሮ ንፀላኢ (በባዕልና ምድማይ) ዝግበር ዘሎ ትዕግስቲ እዩ:: ትዕግስቲ ድማ ወሰን ኣለዎ::
- ነቲ ትዕግስቲ ትርጉም ዘይህቡ ሰባት እንተልዮም ድማ ሐዚ እውን ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ክግበር ዝኽእል ስጉምቲ ንምውሳድ ምንም ዓይነት ፀገም (ሽግር) የብልናን:: ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ:: መላእ ግፍዐኛ ካብዚ ተገንዚቡ : ክምሃር ኣለዎ ኢና ክንብል ንደሊ::
መልእኽቲ ንኹሉ ትግራዋይ
- ሰራዊት ትግራይ እቲ ዝወደቦ ዓቕሚ ናብ ዝልዓለ ዓቕሚ ንምስግጋር ኣብ ሙሉእ ምድላው እዩ ዝርከብ : ምድላዋቱ እውን እናጠናቐቐ እዩ:: እዚ ምድላው ንምሕያል ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ (ዝጠፍእ ዘሎ) ጊዜ ንሰራዊትና ብትዕግስቲ ክፅበዮ : ከይሽኩል:: እንተሸኩልና እንተይተዳለና ከይንውድኦ ስለንኽእል : ዘየናስሕን ዘየዳግምን ምድላው ኢና ንገብር ዘለና::
- ብኹሉ ገፅ ጠቕላላ ፀላኢ ዘቃብፅ ምድላው ኢና ንገብር ዘለና:: ወታደራዊ : ፓለቲካዊ : ዲፕሎማሲያዊን ኢኮኖሚያዊን... ኩሎም ዓቕምታትና ኢና ነዋህዶም ዘለና::
- ስለዚ ክዕገሰና ጊዜ ክህበና ጥራሕ ዘይኮነ ኣፍቲ ምድላው ንኽሕይል : ዝድለ ዓቕሚ ፈጢሩ ንኽወፅእ ኩሉ በቢዘለዎ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ህዝባዊ ደገፍ : ሓበሬታ ደገፍ : ፋይናንስ ደገፍ : ማተርያል ደገፍ : ውላድ ክስለፍ ናይ ምግባር ደገፍ : እዚኦም ኩሎም ተጠናኺሮም ነቲ ምድላውና ንምሕያል ብፅሒቱ ሐዚ እውን ኣጠናኺሩ ንኽቕፅል::
- ኣብ መወዳእታ ወረርቲ : ወረርቲ እዮም:: ሬስኦም ኣብ ዓዶም እውን ኣይቕበርን : ዓዲማቶም እዩ ክቕበር:: ወራሪ ኩሉ ጊዜ ክወርር እንትኸድ ዓዲማቱ እዩ ዝቕበር : ሬስኡ ቅዱስ ኣይኮነን:: ቅዱስ ስለዘይኮነ ናይ ኣሞራ : ዝብኢን ቡኻርያን ቀለብ እዩ ዝኸውን:: ናይ ኣኽላባት ቀለብ እዩ ኮይኑ ዘሎ::
- ስለዚ እዞም ወረርቲ ሓይልታት እዚኣቶም ሐዚ እውን ከምቲ ቅድም ክብል ክቡር መራሒና ዝገለፅዎ "ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ሓይሊ : ኣብኣ እዩ ተቐቢሩ ክተርፍ" : ኣብኣ ተቐቢሮም ንኽተርፉ ዝግበር ዘሎ ርብርብ ገዚፉ ኣሎ : ሐዚ ድማ ጀሚርዎ ዘሎ ኩሉ ኣጠናኺሩ ኣብ መወዳእትኡ ንኽበፅሕ ደገፉ ንኽቕፅል መልእኽተይ ከሕልፍ ይደሊ::
- እቲ ዋና ናይ ፀላኢ ሓይሊ ሰይርናዮ ኢና : ማእኸል ሰራዊቶም ናይ ኩሎም ሰይርናዮ ኢና:: ሐዚ ህፃውንቲ ቆልዑ እናገፈፉ እዮም ዘውድኡ ዘለው:: መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ደቁ ካብ ናይ ወራር መሳርሒ ከድሕን : ደቁ ካብ ጥፍኣት ከናግፍ ኩሉ ክገብሮ ዝግባእ ቃልሲ ክገብር ኣለዎ ይብል::"
1 Share
Like
Comment
Share

Sunday, March 7, 2021

 

United States Senate Committee On Foreign Relations Resolution To Conflict In Tigray, Ethiopia

MARCH 05, 2021

RISCH, CARDIN, COLLEAGUES RE-INTRODUCE RESOLUTION ENCOURAGING PEACEFUL RESOLUTION TO CONFLICT IN TIGRAY, ETHIOPIA

WASHINGTON – U.S. Senators Jim Risch (R-Idaho), ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, and Ben Cardin (D-Md.), a senior member of the Senate Foreign Relations Committee, today were joined by U.S. Senators Marco Rubio (R-Fla.), Chris Van Hollen (D-Md.), Todd Young (R-Ind.), Tim Kaine (D-Va.), and Chris Coons (D-Del.) in re-introducing a bipartisan resolution calling on the government of Ethiopia, the Tigray People's Liberation Front, and other belligerents to cease all hostilities, protect human rights, allow unfettered humanitarian access, and cooperate with independent investigations of credible atrocity allegations pertaining to the conflict in the Tigray region of Ethiopia. 

Tigray Genocide in Ethiopia is Verified by the International Community and Independent Reports. (Source: brother jeff)

 

NEWS 03-06-2021 ንህዝብና ድምፂ ንኹኖ (Source: Tigrai Media House)

 

Wednesday, March 3, 2021

Press conference by United States Ambassador Linda Thomas-Greenfield, Permanent Representative of the United States to the United Nations (Source: UN Web TV)

 


Press conference by United States Ambassador Linda Thomas-Greenfield, Permanent Representative of the United States to the United Nations and President of the Security Council in March 2021 on the United Nations Security Council programme of work in March.
🔗 http://bit.ly/2tloQTo​
(The programme of work of the Council will be updated on 1 March following its adoption by the Security Council)
UN Photo/Mark Garten [UN7885790]

NEWS 03-03-2021 ንህዝብና ድምፂ ንኹኖ (Source: Tigrai Media House)

 

OMNA Tigray is calling for a Twitter campaign

Hello everyone, OMNA Tigray is calling for a Twitter campaign starting at midnight for the next 24 hours for the UNSC (U.N. Security Council) to referring the atrocities to the ICC and withdrawal of the invading forces from our land, #Tigray. This critical time so Please use the ready made tweets from OMNA and tweet as much as possible. let's make sure everyone tweets all of the messages at least ones a day. There are 50 to 100 ready made tweets. to avoid being suspended make sure you give 10 to 15 minutes gap between tweets. Thanks.


Zoom Conference: Wefriky Aine'eberin! March 7, 2021


 

International Women's Day Rally Against The Rape And Genocide In Tigray


 

ቃልሲ ንኡስ ወለዶ ዳያስፖራ ተጋሩ 03-01-2021 ንህዝብና ድምፂ ንኹኖ (Source: TMH)

Tuesday, March 2, 2021

ATV: ኣብ ገዛእ ዓዳ ብሰራዊት ኤርትራ ብዝተገፍዐት ጓል 18 ዓመት ትግራወይቲ መንእሰይ ዓሚቚ ጓሂ ተሰሚዑዎ ሓዘኑ ዝገለጸ ኤርትራዊ መንእሰይ (Source: ATV)

 

CNN Exclusive Report on Genocide by Ethiopian and Eritrean Forces in Tigray

 

CNN EXCLUSIVE: Leader of Tigray's forces accuses Ethiopian and Eritrean governments of genocide